(PL)- UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày 17-3 đã làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam trong năm 2014, những cơ quan quản lý Chính Phủ của tỉnh đã Cơ quan tiếp nhận 1.534 vụ khiếu nại, 70 vụ tố giác và 8.360 vụ đề xuất có ý kiến (về)… Từ việc hấp thụ những đơn thơ từ khiếu kiện, địa phương đã sữa chữa lợi ích cho 74 cá nhân, gợi-ý thu hồi trả lại cho công dân 589 triệu đồng cùng trên 5.000 M 2 đất và thu hồi cho Chính Phủ trên 20.000 M 2 đất.

LÊ PHI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: